Lloyds Merthyr Tydfil opening hours

Close

Lloyds Merthyr Tydfil opening times.

Lloyds
69 High Street
Merthyr Tydfil
Mid Glamorgan
CF47 8AD

Telephone: 0845 3000 000

Merthyr Tydfil Lloyds opening hours:

 Opening:Closing:
Monday:09:0017:00
Tuesday:09:0017:00
Wednesday:09:3017:00
Thursday:09:0019:00
Friday:09:0017:00
Saturday:ClosedClosed
Sunday:ClosedClosed